Nová stránka už o 4 dní! ;-)

Výchova a vzdelávanie podľa § 8 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách

(mimoriadne vzdelávanie - vzdelávanie nadaných žiakov základných škôl)

 

A. Podmienky prijatia:

1. Žiadosť uchádzača, respektíve zákonného zástupcu

2. Úspešné zvládnutie kritérií komisionálnej prijímacej skúšky

 

B. Zásady mimoriadneho vzdelávania

 

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov:

15. jún 2019