8228 Q spev

prof. Mária Tomanová, ArtD.
hlavný odbor štúdia - spev, pedagogika hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, dejiny divadla, operné herectvo
Mgr. Stanislav Matis
hlavný odbor štúdia - spev, pedagogika hlavného odboru štúdia
Mgr. art. Lucia Kaššová
hlavný odbor štúdia - spev, pedagogika hlavného odboru štúdia, spev notového zápisu bez prípravy, pedagogicko-umelecká prax
Mgr. art. Miroslava Pastorková-Kiseľová, PhD.
hlavný odbor štúdia - spev, pedagogika hlavného odboru štúdia, metodika a didaktika hlavného odboru štúdia, interpretačný seminár
Mgr. art. Patrícia Macák Solotruková
hlavný odbor štúdia - spev, pedagogika hlavného odboru štúdia, hlasová výchova
Mgr. art. Zulfizar Zázrivá, PhD.
ansamblový spev
PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD.
zborový spev
Mgr. Soňa Kremnická, PhD.
fyziológia a hygiena hlasového aparátu
Mgr. art. Gabriela Janková
základy herectva
Mgr. Jitka Turčanová
pohybová výchova
PaedDr. Ľuboš Kovačech
javisková reč
Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD.
základy herectva