Študijné odbory

Oddelenie všeobecno-vzdelávacích predmetov a telesnej výchovy

Mgr. Zoja Bordáčová - vedúca predmetovej komisie
anglický jazyk, odborný jazyk - anglický jazyk, dejepis
Mgr. Ivana Horváthová
anglický jazyk, odborný jazyk – anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra
PhDr. Henrieta Albertová, PhD.
latinský jazyk
Mgr. Danuša Kaňuková
slovenský jazyk a  literatúra
Mgr. Mária Gálová
slovenský jazyk a literatúra, francúzsky jazyk, občianska náuka
Mgr. Lukáš Bordáč
nemecký jazyk, občianska náuka, dejepis, telesná a športová výchova, informatika, odborný jazyk - nemecký jazyk
Mgr. Roman Ries
taliansky jazyk
PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD.
psychológia, pedagogika, didaktika, diplomový seminár, pedagogický seminár
Mgr. Soňa Kremnická, PhD.
telesná  a športová výchova, fyziológia hracieho aparátu, fyziológia pohybového aparátu, fyziológia hlasového aparátu
Mgr. Jitka Turčanová
pohybová výchova
Mgr. Mária Králiková
náboženská výchova
Ing. Mgr. Pavol Katreniak
etická výchova