Študijné odbory

Oddelenie hudobno-teoretických predmetov, cirkevnej hudby, skladby a dirigovania

Oddelenie hudobno-teoretických predmetov

8229 Q 01 hudba - skladba

8229 Q 02 hudba - dirigovanie

8229 Q 08 hudba - cirkevná hudba

Mgr. art. Eva Miškovičová, PhD. -  vedúca predmetovej komisie
náuka o harmónii, hudobno-teoretická analýza skladieb, hudobné formy a analýza skladieb, náuka o hudobných formách, náuka o kontrapunkte, rozbor umeleckých diel hlavného odboru, základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch
Mgr. Iva Nábělková
dejiny hudby, náuka o harmónii, základná hudobná náuka  a náuka o hudobných nástrojoch, náuka o hudobných formách, rozbor umeleckých diel hlavného odboru, estetický seminár, estetika umenia
Mgr. art. Štefánia Kisová
dejiny hudby
PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD.
náuka o hudbe
PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD.
sluchová analýza, základy dirigovania, kompozičné techniky hudby 20. storočia, hlavný odbor štúdia - dirigovanie, hlavný odbor štúdia - skladba, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, hra partitúr a klavírnych výťahov, inštrumentácia a aranžovanie skladieb, dirigentská prax, dirigovanie, zborový spev
Ing. Mgr. Pavol Katreniak
akustika
Mgr. Mária Opánska
dejiny hudby, náuka o hudbe, sluchová analýza
Mgr. Eva Lauková
náčuvy prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky, prax prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
Mgr. art. Anna Burdová, PhD.
sluchová analýza
Mgr. art. Jana Pondelíková
sluchová analýza, informatika v umení, hlavný odbor štúdia - skladba, inštrumentácia a aranžovanie skladieb, skladba
PaedDr. Mgr. art. Miroslava Matisová
hlavný odbor štúdia - dirigovanie zboru, dirigentská prax, hra na klavíri, zborový spev