Študijné odbory

Oddelenie hudobno-teoretických predmetov, cirkevnej hudby, skladby a dirigovania

Oddelenie hudobno-teoretických predmetov

8229 Q 01 hudba - skladba

8229 Q 02 hudba - dirigovanie

8229 Q 08 hudba - cirkevná hudba

 
 
Mgr. art. Eva Miškovičová, PhD.
vedúca predmetovej komisie
náuka o harmónii, hudobno-teoretická analýza skladieb, hudobné formy a analýza skladieb,
náuka o hudobných formách, náuka o kontrapunkte, rozbor umeleckých diel hlavného odboru,
základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch
 
 
Mgr. Iva Nábělková
dejiny hudby, hudobno-teoretická analýza skladieb, estetický seminár, náuka o kontrapunkte,
základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch, estetika umenia,
metodika prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky,
náčuvy prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
 
 
PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD.
náuka o hudbe
 
 
PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD.
hlavný odbor štúdia - skladba, sluchová analýza, základy dirigovania, 
hra partitúr a klavírnych výťahov, kompozičné techniky hudby 20. storočia, 
inštrumentácia a aranžovanie skladieb, dirigovanie, zborový spev
 
 
Ing. Mgr. Pavol Katreniak
akustika
 
 
Mgr. Mária Opánska
dejiny hudby, náuka o hudbe, rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia, 
sluchová analýza
 
 
Mgr. art. Jana Pondelíková
sluchová analýza, informatika v umení, hlavný odbor štúdia - skladba,
inštrumentácia a aranžovanie skladieb, dejiny a literatúr hlavného odboru štúdia
 
 
PaedDr. Mgr. art. Miroslava Matisová
hlavný odbor štúdia - dirigovanie, dirigovanie, zborový spev