Voľné pracovné miesta

Riaditeľ Konzervatória Jána Levoslava Bellu

Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica

 

prijme do Školského internátu

pedagogického zamestnanca  na pozíciu

VYCHOVÁVATEĽ – VYCHOVÁVATEĽKA

 

Miesto výkonu práce:

-  Školský internát ako súčasť Konzervatória J.L.Bellu,

Severná 4, 974 01 Banská Bystrica

 

Druh pracovného pomeru:

-  plný úväzok, zastupovanie počas materskej dovolenky

-  nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

 

Termín nástupu:

-  25.8.2022

 

Kvalifikačné predpoklady:

-  podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a 

-  podľa   Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR  č. 1/2020 Z.z. o  kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

Iné predpoklady a požiadavky:

-  zdravotná spôsobilosť a bezúhonnosť

-  zodpovednosť, tvorivosť, komunikatívnosť a organizačná zdatnosť

-  tímová spolupráca

-  práca s počítačom: Word, Excel, Internet

-  profesionálne a príjemné vystupovanie

-  záujem o prácu so stredoškolskou mládežou s umeleckým zameraním

 

Požadované doklady:

-  písomná žiadosť s profesijným životopisom

-  doklady o dosiahnutom vzdelaní

-  súhlas so spracovaním osobných údajov  na účel jeho uloženia v databáze uchádzačov o zamestnanie s určením obdobia, na ktoré žiadateľ súhlas poskytuje

 

 Platové podmienky:

- platové náležitosti podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Žiadosť a všetky požadované doklady zašlite do 30.6.2022 poštou alebo  na email eva.alacova@konzervatoriumbb.sk

 

Kontakt:

-  Školský internát ako súčasť Konzervatória J.L.Bellu,

Severná 4, 974 01 Banská Bystrica

tel: 048/ 41 52 381

       0903 025 297

 

 

V Banskej Bystrici dňa 16.6.2022

                                                                                             Mgr. art. Radoslav Solárik, ArtD.

                                                                                       riaditeľ Konzervatória Jána Levoslava Bellu