Podporný študijný fond

Kritériá priznania štipendia:

1. známka výborný z hlavného predmetu štúdia

2. prospech do priemeru 1,5 za oba polroky aktuálneho školského roka

3. mimoriadne výsledky pri reprezentácii školy, patróna, krajiny - môžu kompenzovať horší prospech

4. úspešnosť žiaka v účasti na oficiálnych interpretačných súťažiach

5. odporučenie uchádzača o štipendium
- Umeleckou radou Konzervatória Jána Levoslava Bellu
- Správnou radou n.f. Pro-Konzervatórium

6. akceptovanie požiadavky patróna pri výbere žiaka (ak to patrón vyžaduje)

7. akceptovane vzájomných podmienok v riadne uzavretej dohode medzi správcom fondu, patrónom a žiakom, resp. jeho zákonným zástupcom.


V odôvodnených prípadoch (najmä nedodržanie podmienok dohody), je možné štipendium aj v priebehu školského roka odobrať alebo znížiť, v prípade výnimočného úspechu žiaka tiež zvýšiť (na návrh správcu fondu a po súhlase patróna).