Podklady pre prijímacie skúšky

Prílohy pre odbor hudobno-dramatické umenie - muzikál

Podávanie prihlášok:

- zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak pošle prihlášku na strednú školu do ...

Prihláška na štúdium na strednej škole

 

Kritériá pre prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025

 

 

Prvý termín konania prijímacích skúšok:

...

- odbor tanec, odbor hudobno-dramatické umenie, odbor hudobno-dramatické umenie-muzikál

...

- odbor spev, odbor hudba (všetky zverejnené zamerania)

Druhý termín konania prijímacích skúšok:

...

- odbor tanec, odbor hudobno-dramatické umenie, odbor hudobno-dramatické umenie-muzikál

...

- odbor spev, odbor hudba (všetky zverejnené zamerania)

Podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky študijné odbory, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť pre školský rok 2023/2024 nasledovne:

 8226 Q hudobno-dramatické umenie, 8226 Q 01 hudobno-dramatické umenie - muzikál, 8227 Q tanec, 8228 Q spev
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka
 

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania ...

 

Ďalší termín konania prijímacích skúšok:

Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka je ... . Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania ... (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do ... (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

 

Študijné odbory/zamerania:

8226 Q hudobno-dramatické umenie
8226 Q 01 hudobno-dramatické umenie - muzikál
8227 Q tanec
8228 Q spev
8229 Q 01 hudba - skladba
8229 Q 02 hudba - dirigovanie
8229 Q 03 hudba - hra na klavíri
8229 Q 04 hudba - hra na organe
8229 Q 07 hudba - hra na akordeóne
8229 Q 08 hudba - cirkevná hudba
8229 Q 13 hudba - hra na bicích nástrojoch
8229 Q 14 hudba - hra na cimbale
8229 Q 15 hudba - hra na fagote
8229 Q 16 hudba - hra na gitare
8229 Q 18 hudba - hra na hoboji
8229 Q 19 hudba - hra na husliach
8229 Q 20 hudba - hra na klarinete
8229 Q 21 hudba - hra na kontrabase
8229 Q 22 hudba - hra na lesnom rohu
8229 Q 23 hudba - hra na pozaune
8229 Q 24 hudba - hra na priečnej flaute
8229 Q 25 hudba - hra na saxofóne
8229 Q 26 hudba - hra na trúbke
8229 Q 27 hudba - hra na tube
8229 Q 28 hudba - hra na viole
8229 Q 29 hudba - hra na violončele

 

Prestup z inej strednej školy

- z osemročného gymnázia

Žiak, ktorý navštevuje strednú školu s osemročným štúdium, môže prestúpiť na konzervatórium začiatkom piateho ročníka jeho štúdia na základe žiadosti o prestup.

Podmienkou prestupu na konzervatórium je úspešné vykonanie skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

Žiadosť o prestup