Informácia o dodatočné priznanie používať titul "DiS. art."

V súlade s § 161 db) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov absolvent, ktorý získal vyššie odborné vzdelanie do 31. augusta 2008 a nebolo mu priznané právo používať titul „diplomovaný umelec“ so skratkou „DiS. art.“, je oprávnený používať tento titul, ak dĺžka absolvovaného študijného odboru trvala najmenej dva roky. Na písomnú žiadosť absolventa príslušná škola, v ktorej tento študijný odbor absolvoval, alebo jej nástupnícka škola, vydá potvrdenie o práve používať titul. Ak takáto škola alebo jej nástupnícka škola neexistuje, absolvent môže požiadať o potvrdenie o práve používať titul orgán miestnej štátnej správy v školstve, do ktorého územnej pôsobnosti zrušená škola patrila.

Žiadosť o vydanie potvrdenia o práve používať titul "DiS. art."

Ponúkame atraktívny KONCERT akoby KABARET...

pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl

Ukážka z výchovného koncertu

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov

Prezentačné video k 20. výročiu školy